Zaměření

Aktivity Centra digitální transformace pokrývají poradenskou, vzdělávací a výzkumnou činnost.

Naše hlavní činnosti

  • Podpora spolupráce a vazeb mezi akademickou půdou a podniky, profesními sdruženími, odbory a výzkumnými organizacemi zabývající se digitální transformací firem a společnosti.
  • Zajišťování expertních a nezávislých analýz pro veřejný i soukromý sektor s využitím interních i externích odborníků.
  • Návrh a realizace výzkumných projektů a publikace výsledků výzkumů a studií (např. postoje podniků k aditivní výrobě, změny na trhu práce a jejich dopad na podobu vzdělávání, měření připravenosti podniků na Průmysl 4.0 aj.)
  • Šíření myšlenek digitální transformace prostřednictvím aktivního vystupování v médiích, expertních panelech, kulatých stolech, organizováním konferencí, workshopů a školení.
  • V neposlední řadě se zaměřujeme na studenty a mladé výzkumníky se zájmem o technologický management a poskytujeme jim možnost lepšího propojení s praxí, mj. i formou bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Oblasti našeho působení

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Supply chain management pokrývá procesy plánování poptávky, nákupu, zásobování, produkci, distribuci, přepravy a zpětnou logistiku. Dnešní tržní, sociální a technologické změny vytvářejí tlak na podniky v logistických řetězcích ke změnám v oblasti strategie i operativy. S tím Vám rád pomůže náš tým supply chain managementu prostřednictvím smluvního výzkumu. Příkladem může být návrh distribuční strategie, zlepšování výrobních, skladových i dopravních procesů.

PROCESNÍ EXCELENCE / DIGITALIZACE

Digitalizace procesů je koherentním krokem směrem k organizační dokonalosti. V CDT jsme přesvědčeni, že zralý a vybalancovaný proces je tím správným kandidátem pro zavedení účinného a inteligentního digitálního řešení. Naše portfolio řešení obsahuje nástroje a techniky známých metodik, jako je Lean management, Six Sigma a QMS. Realizace těchto přístupů nám umožňuje pochopit stávající procesy a poskytovat řešení zlepšování procesů včetně digitálních řešení. Rádi vám pomůžeme zlepšit vaše procesy pomocí digitalizace.

VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE 4.0

Oblast rozvoje lidských zdrojů – vzdělávání a práce – je reakcí na iniciativu Průmyslu 4.0 a digitalizaci společnosti. V rámci CDT se věnujeme především výzkumu souvisejícímu s aktuálními a budoucími požadavky na kompetence, znalosti a dovednosti, které se budou znatelněji uplatňovat v digitální éře, změnám v definici pracovních pozic a změně vzdělávacího systému. Kromě toho se věnujeme otázkám jako jsou intenzivní nahrazování lidské práce technologiemi a roboty, změny v organizační struktuře organizací, podniková kultura a změny v důsledku zavádění nových technologií, spolupráce lidí se stroji, kolaborativními roboty a dalšími souvisejícími tématy.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Kromě specificky zaměřených činností ve zmíněných kategoriích provádíme rovněž analýzy, výzkumy a studie související s digitalizací a přechodem podniků na Průmysl 4.0. Celý náš tým se snaží šířit znalosti a poznání v oblasti digitální transformace. Součástí jednoho z právě řešených projektů je například definování role Průmyslu 4.0 z pohledu politické ekonomie a identifikace nejlepších dosavadních praktik v této oblasti. Mimo transformaci podniků řešíme i projekty týkající se veřejného sektoru.