Analýza digitálních služeb státu pro Technologickou agenturu ČR

Centrum digitální transformace provedlo rozsáhlou analýzu digitálních služeb státu pro Technologickou agenturu České republiky. Tato analýza služeb eGovernmentu probíhala od 10. dubna do 10. května 2017. Součástí práce bylo navržení kategorizace digitálních služeb a na základě navrženého způsobu provedlo centrum vyhodnocení všech služeb a doporučilo úpravy kategorií s ohledem na další možný rozvoj digitálních služeb státu.

Seznam služeb, z kterého analýza vychází, byl poskytnut TA ČR a byl vytvořen na základě výsledků průzkumu mezi jednotlivými orgány veřejné moci (OVM) v uplynulém roce. V seznamu jsou uvedeny služby centrálních orgánů a ministerstev včetně resortních orgánů. Vynechány jsou kraje a obce. Seznam obsahuje celkem 665 služeb.
Z analýzy vyplynulo 5 hlavních kategorií služeb. Největší zastoupení mají služby informačního charakteru, jako je elektronické tržiště. Další skupina služeb je charakterizovaná komunikací přes datovou schránku, to jsou například služby podatelen jednotlivých OVM. Do další kategorie spadají služby, které poskytují podepsané elektronické listiny.

Nejvíce služeb z orgánů veřejné moci poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení, a to v celkovém počtu 197 služeb. Druhé je Ministerstvo životního prostředí ČR (65) a Celní správa – GŘC (44). Tato čísla ovšem mohou být ovlivněna rozdílnou úrovní detailu reportovaných služeb v jednotlivých OVM.
Dalším zajímavým poznatkem je dostupnost služeb. Z 665 služeb je 89 % dostupných. Zbylých 11 % však nepředstavuje absolutně nedostupné služby. Konkrétně ze zbývajících 72 nedostupných služeb bylo 40 služeb označeno, že se připravují, nebo se vážou na speciální aplikaci. Skutečně nedostupných digitálních služeb je tam velmi malé množství.

Další směřování výzkumu

Možnosti směřování dalšího výzkumu jsou především v dalším začištění existujících dat, prohloubení vazeb na agendy, strukturování dat a propojení na existující aplikace provozované v rámci OVM.