Nabídka témat BP/DP

Následující nabídka témat bakalářských a diplomových prací má pouze informativní charakter. Zpracování kvalifikačních prací se řídí podmínkami příslušných kateder. V popisu jednotlivých témat najdete navrhovatele z řad vedoucích prací a katedru, pod kterou téma spadá. Jde pouze o návrhy témat, na konkrétním zadání a kdo bude vedoucím práce se lze dohodnout individuálně – neváhejte nás kontaktovat.

3D tisk ve výrobních a logistických procesech (DP)

Analýza současného stavu a využitelnosti 3D tisku v podnicích, definice bariér a přínosů využití 3D tisku, identifikace firem v České republice, které používají 3D tiskárny jako součást provozních procesů.
Petr Jirsák – KLOG

Analýza připravenosti podniku pro digitální transformaci (BP)

Provést popisnou analýzu připravenosti podniku s akcentem na ICT procesy, znalosti a organizační strukturu v IT. Identifkovat hlavní komponenty, kterých se transformace dotkne a vysvětlit efekty.
Jaroslav Drga – KIT – FIS

Analýza vlivů digitalizace na změny profesí (DP)

Téma se věnuje analýze určité profese nebo skupiny profesí ve vztahu k změnám souvisejícím s dgitalizací. Dají se očekávat zásadní změny vybraných profesí? Jak tyto změny řídit a jaký budou mít dopad na podnik? Jak se změní obsah a požadované kompetence jednotlivých profesí?
Miroslav Lorenc – KM

Analýza vlivu digitální transformace na ERP systémy (BP)

Šetření mezi hlavními dodavateli ERP řešení v ČR s cílem zjistit, jakou formou reflektují digitální transformaci, jaké hlavní komponenty ERP nabízí a jakým způsobem se liší od dřívejších architektur ERP.
Jaroslav Drga – KIT – FIS

Automatizace nákupu (DP)

Implementace automatizace nákupu ve vybrané firmě.
Marek Vinš – KLOG

Automatizace SCM procesů v éře i4.0 (DP)

Analýza současných SW používaných pro plánování a řízení SCM se zaměřením na jejich vzájemnou integraci v rámci podniku i směrem k dodavatelům a odběratelům. Identifikace rozporu mezi požadavky na integraci informačních toků a skutečným řízením prostřednictvím SW. Téma je možno úžeji zaměřit na skladování, distribuci, zásobování či výrobu.
Petr Jirsák – KLOG

Automatizovaný nebo manuální sklad? (DP)

Za jakých podmínek je výhodná automatizace skladových procesů. Cílem práce je definování správného postupu rozhodování o automatizaci
Petr Jirsák – KLOG

Business modely v Industry 4.0 (DP)

Podniky, které se transformují na podmínky Industry 4.0, mění svůj business model. Práce se zaměří na tento proces a jeho důsledky.
Ivana Svobodová – KPO

Corporate strategy and the theory of the firm in the digital age (DP (eng))

This topic is connected to a special issue of a prestige journal. For more info contact us or Mr. Martínez.
Felipe Martínez – KM

Crowdfunding v i4.0 (BP/DP)

Crowdfunding v procesu digitalizce. Jaké jsou klíčové aspekty pro investiční rozhodování v i4.0?
Felipe Martínez – KM

Cultural Barriers to Effective i4,0 Deployment (BP/DP(eng))

Investigates the challenges and stipulates recommendations from a cross-cultural management perspective associated with i4,0. The discussion analyses the possible barriers encountered during the initiation stage and strategic plans development to the post-implementation phase. Central to this research are the impositions that result from the modern diverse workforce, multiculturalism, and virtual teams. The research approach must exclude the common justification provided by the ‘not made here’ syndrome and concentrate on more varied cultural dimensions.
Richard Brunet-Thornton – KM

Digitalizace životního cyklu výrobku (BP/DP)

Cílem práce je navrhnout způsob digitalizace životního cyklu výrobku. Nejdřív je třeba najit firmu a výrobek, pak určit současný životní cyklus výrobku a jeho sledovatelnost ve firmě, dále navrhnout digitalizaci životního cyklu výrobku a nakonec určit benefity, které digitalizace přinesla.
Felipe Martínez – KM

Digitální transformace informačních toků (DP)

V rámci výzkumu jsou definovány bariéry digitalizace (sběr, zpracování, ukládání a reporting dat resp. informací) v českých podnicích. Cílem práce je odhalit, jaké tyto překážky jsou, kde leží (zda uvnitř podniků, v mezipodnikových interfacech nebo v exogenním prostředí (legislativa atd.), kdo za ně může a jak je odstranit. Výzkum je kvalitativního charakteru: focus group, hloubkové rozhovory, case study. Dále je možný rozbor legislativního rámce spojeného s výměnou dat mezi subjekty a povinnosti zveřejňování dat. Zaměřeno na konkrétní sektor např. logistické poskytovatele, jelikož ty sdružují subjekty napříč sektory.
Petr Jirsák – KLOG

Dopad i4.0 na vhodnost prostorového umístění podnikových provozů (DP)

Výzkum si klade za cíl definovat vliv znalostních stupňů průmyslu 4.0 na umístění provozoven podniků. Změna nákupních chování zákazníků ovlivněné moderními komunikačními technologiemi a zavádění prvků průmyslu 4.0 mění tradiční předpoklady pro prostorové umístění výrobních provozoven a logistických objektů. V rámci výzkumu by byly využity kvalitativní i kvantitativní metody (kvalitativní: focus group, osobní rozhovory, kvantitativní: modelování a simulace).
Petr Jirsák – KLOG

Dr. Watson (BP/DP)

Jaké je vnímání Dr. Watson v České republice? Pracují čeští lékaři s Dr. Watson? Práce může například využít focus group s lékaři o digitalizaci procesů a využití technologie pro zvýšení jejich výkonu.
Felipe Martínez – KM

Educating the Masses (BP/DP(eng))

Investigates the role of change management and the importance of proper information-sharing with executives, managers, users, and customers. The discussion explores the various stakeholder groups involved in the pre-planning, planning, and deployment stages of an i4,0 implementation. The groups comprise for example, labour unions, HR personnel, and the like. Emphasis should be placed on the communication of the message and its fit to the deployment strategy associated with the digital transformation. Issues relative to the “buy in” of each stakeholder group are analysed outlining the importance and possible content of each message. A change management plan should be detailled that aims to a provide the organisation with a successful deployment.
Richard Brunet-Thornton – KM

Enterprise Architecture (DP)

Model konkrétního podniku pomocí notace Archimate. Mapování změn architektury před/po změně/reorganizaci – vlivy, efekty, atd. na různých vrstvách architektury. Vazba na strategii podniku.
Michal Šebesta – KM

Fenomén dematerializace (DP)

Místo knih máme ebooky, místo novin internet v mobilu, místo samoobsluhy e-shop, místo vlastního auta „spolujízdu“ nebo zanedlouho autonomní auta, … Jakým způsobem přechod k dematerializaci ovlivňuje naše ekonomické chování? Jak k těmto změnám přistupovat a jak je řídit?
Miroslav Lorenc – KM

Fúze a akvizice kvůli i4.0 (BP/DP)

Na základě tohoto článku najít podobný případ a analyzovat postup vytvoření organizační struktury, která vzniká při fúzích a akvizicích.
Felipe Martínez – KM

Industry 4.0 a Lean management (DP)

Práce se zabývá otázkami spojenými se čtvrtou průmyslovou revolucí. Ta zahrnuje Internet of Things (IoT), Smart Business, Smart Mobility, Smart Home a další. Cílem je prozkoumat uplatnění Lean managementu a doporučit akční plán k implementaci i4.0. Přínosem práce je určit platnost nástrojů a technik leanu v rámci i4.0. Metodika: etnografie, maturity index.
Felipe Martínez – KM

Industry 4.0 v logistických procesech v ČR (DP)

Zjištění zda a do jaké míry jsou v logistických procesech v podnicích v České republice implementovány prvky řízení spadající do čtvrté průmyslové revoluce.
Petr Jirsák – KLOG

Integrace služeb třetích stran do IS/ICT podniku (DP)

Problematika systémové integrace. Jak řídit služby třetích stran a jak je správně integrovat, aby vše fungovalo (procesy, atd.)
Michal Šebesta – KM

Intermodalní přeprava / Shipping a Logistika 4.0: (DP)

Práce zahrnuje technické a technologické inovace a dále pak problematiku managementu a řízení implementace změn. Kromě toho se řeší i lidské zdroje, jelikož Průmysl 4.0 provází nutná změna myšlení a změna ve vzdělávání.
Petr Kolář – KLOG

Internet věcí v logistických procesech (DP)

Analýza současného stavu využitelnosti internetu věcí (IoT) v podnicích v České republice a zjištění potenciálního přínosu pro podniky v oblasti logistických procesů.
Petr Jirsák – KLOG

Klíčové kompetence v souvislosti s Průmyslem 4.0 (BP/DP)

Analýza současných a budoucích klíčových kompetencí a jejich rozvoj.
Hana Lorencová – KMPS

Kreativita (BP/DP)

Jednou z předností lidí (oproti technologiím) je kreativita. Je ale možné, že současné technologie (např. využívání sociálních sítí, přechod od knih ke krátkým videím, spoléhání na technologie,…) kreativitu spíše přibrzďují. Je možné sledovat změny v míře kreativity lidí? Jde kreativitu naučit nebo podporovat? Je možné kreativitu předávat technologiím (naučit je, jak být kreativní)? Budou mít při zautomatizování rutiny lidé více času na generaci nových myšlenek a nápadů? Využije firma uspořený čas k rozvoji kreativity a k vymýšlení zlepšovacích návrhů?
Miroslav Lorenc – KM

Leadership a Průmysl 4.0 (DP)

Práce se zaměří na vybrané aspekty leadershipu v souvislosti v rozvojem Průmyslu 4.0.
Hana Lorencová – KMPS

Managing Knowledge in an era of Digital Transformation (BP/DP (eng))

Investigates the role of knowledge management in the digital age from both the technical and human perspectives in such areas as AI, human-machine interfaces, and the impact of tacit knowledge going forward. The challenge within this discussion is to clearly define and differentiate between information and knowledge in this transformative move to digitalisation. An in-depth analysis of contemporary KM frameworks should accompany the research that outline their shortcomings, benefits, and applicability to i4,0 implementation and post-implementation circumstances.
Richard Brunet-Thornton – KM

Mění E-commerce požadavky na lokalizaci logistických objektů? (DP)

E-commerce vykazuje značný stupeň automatizace v logistických procesech, tudíž jde o ověření, zda lze očekávat, že i4.0 změní požadavky na umisťování logistických objektů. Cílem práce je oveření faktorů pro supply chain design v éře i4.0.
Petr Jirsák – KLOG

Mezigenerační digitální gramotnost a její využití (BP/DP)

Každá generace (X, Y, Z, Alpha) má trochu odlišný přístup k technologiím a jejich využití. Jak se měří digitální gramotnost? Jak se úroveň digitální gramotnosti a vztah k technologiím promítá do pracovního využití? Jak řídit pracovníky různých úrovní, kde je účinná rekvalifikace?
Miroslav Lorenc – KM

Možnosti personalizace ve výrobě (DP)

Průmysl 4.0 s sebou přináší nové možnosti personalizace / customizace / zakázkové výroby. Co už bylo v této oblasti zrealizováno, co se chystá a kde jsou ekonomické či technické limity?
Petr Jirsák – KLOG

Podpora MSP v rámci Průmyslu 4.0 (BP/DP)

Jaké druhy podpory mohou čerpat podniky, jaké jsou podmínky, na co lze získávat dotace?
Miroslav Lorenc – KM

Práce s informacemi (DP)

Jakým způsobem vyhledáváme a vyhodnocujeme informace? Dokážeme odlišit „kvalitní“ informace od účelových informací, manipulace, propagandy? Dokážeme s informacemi dále pracovat? Metoda: průzkum v terénu. Jsou lidé schopni vyhodnotit relevantnost a „pravdivost“ získané informace (kriticky ji zhodnotit)?
Miroslav Lorenc – KM

Problematika digitalizace / elektronizace přepravních dokumentů v mezinárodní nákladní přepravě (DP)

Práce se zabývá digitalizací jednotlivých dokumentů (Bill of Lading, Air Way Bill,…), současnými trendy, problémy, apokrokem v České republice, to vše s názornými příklady. Jaké jsou příležitosti a úzká místa implementace z pohledu poskytovatelů přepravních služeb a jejich zákazníků?
Petr Kolář – KLOG

Project Management and i4.0 (BP/DP (eng))

Investigates the need of innovative project management formats and techniques to fast-track i4,0 implementation once the organisation has opted for a digital transformation endeavour. Building on the business case and subsequent, statement of requirements, the discussion centres on costs, scope, time, and quality and recommends a project management plan customised to meet the risks and challenges associated with deployment. Development of the plan must remain consistent with the organisation’s strategies and goals. The central element of the thesis is one of innovative processes rather than traditional project management methodologies.
Richard Brunet-Thornton – KM

Průmysl 4.0 – návrat investic (BP/DP)

Zjištění současného stavu podniku v kontextu Průmyslu 4.0, možnosti nasazení prvků i4.0, jejich přínos pro podnik a návratnost investic.
Felipe Martínez – KM

Rozšířená realita (DP)

Analýza současných možností a bariér využití rozšířené reality pro kontrolu, řízení a zlepšování logistických procesů. Cílem je zjistit využitelnost rozšířené reality v současné logistické praxi, definice podmínek využitelnosti, formulace budoucích scénářů apod.
Petr Jirsák – KLOG[/expand]

Rozvoj kritického myšlení (BP/DP)

Práce se bude zabývat kritickým myšlení, jeho vnímáním a rozvojem.
Hana Lorencová – KMPS

Sdílená ekonomika v logistice (DP)

Zmapování možnosti využití sdílené ekonomiky v jednotlivých logistických procesech (skladování, výroba, distriibuce a transport).
Petr Jirsák – KLOG

Sociálně ekonomické aspekty robotizace (BP/DP)

Nahrazování lidské práce mechanizací sebou nese řadu nových otázek. Kdo je odpovědný za jednání a rozhodování stroje? Jak se bude vyvíjet struktura zaměstnanců? Budou platit stroje sociální pojištění? Mají mít stroje etický kodex nebo racionálně ekonomické jednání? Pokud legislativa neřeší nějakou oblast, jak se má stroj zachovat? Pokud se právo liší od běžné praxe (nebo je v legislativě chyba) jak má stroj jednat? Má umělá inteligence přednost? Budou se rozšiřovat Asimovy zákony?
Miroslav Lorenc – KM

Spolupráce s kolaborativními roboty (DP)

Jaká je ochota, pocity, učení se, komunikace a další sociologické aspekty spolupráce pracovníků ve výrobě s kolaborativnimi roboty? Jaké výzkumy vlivu na člověka, jeho psychiku a celkových dopadů na podnikovou kulturu byly provedeny? Je toto aplikovatelné na české podmínky? Metoda: průzkum mezi pracovníky výrobních společností před zavedením, po zavedení a s odstupem času. Šlo by navázat na zavádění kolaborativnich robotů do konkrétních podniků. Zahrnout do průzkumu pracovníky, kteří mají s CR zkušenosti. Jak tuto změnu “prodat” stávajícím zaměstnancům a udělat plynulý přechod, aby to vnímali jako zlepšení? Robot vs zaměstnanec – bude mít robot lepší očekávaný výkon než zaměstnanec? Výzkum dvou oblastí: (a) tam, kde se to ještě nezavedlo, tj. strach ze změny, co očekávat a (b) tam, kde už se to zavedlo, tzn. očekávání vs skutečnost. Jaký je praktický přínos pro firmy?.
Miroslav Lorenc – KM

Systém vzdělávání v éře digitalizace (DP)

S pokračující automatizací a digitalizací budou určité profese zanikat, jiné se objeví (tento trend už se děje) – jak na to reaguje vzdělávací systém a jaké další kroky mohou předejít (a) rostoucí nezaměstnanosti spojené s robotizací a automatizací a (b) pokrytí poptávky po zaměstnancích na nově vzniklé digitální pozice?
Miroslav Lorenc – KM

Technický výzkum a vývoj v éře Průmyslu 4.0 (BP/DP)

Jaký je stav výzkumu a vývoje v České republice, co se týče technologií souvisejích s Průmyslem 4.0? Jaké jsou v Česku technické laboratoře? Jak jsou financovány? Jaké je jejich využití a jaký je výstup?
Felipe Martínez – KM

Technologie Průmyslu 4.0 (BP/DP)

Změní zavedení aditivní výroby a kolaborativních robotů procesy? Záměrem práce je prozkoumat úspěšné případy implemetace aditivní výroby a kolaborativních robotů a stanovit procento změněných procesů díky novým technologiím. Z toho vyplývá, že inkluze nových technologií i4.0 potřebuje konceptuální změny
Felipe Martínez – KM

Teorie firmy v digitální éře (DP)

Vzestup digitální éry nás nutí přehodnotit organizování; jak se společnosti efektivně organizují, aby dosáhly svých strategických cílů. DP zkoumá organizační změny v důsledku zavedení digitalizace a to v corporate governance, strukturu a procesy.
Felipe Martínez – KM

Uplatnení 3D tiskáren ve specifické společnosti (DP)

Cílem práce je navrhnout prostřednictví metodik Lean Managementu možné zlepšení procesu, který používá 3D tiskárny (nebo jinou i4.0 technologii). Zlepšuje vůbec aditivní výroba organizační procesy?
Felipe Martínez – KM

Výběr a hodnocení obchodních partnerů v éře průmyslu 4.0 (DP)

Ovlivní digitalizace a automatizace způsob výběru dodavatelů? Vstupují již prvky průmyslu 4.0 do hodnotících kritérií při výběrů dodavatelů?
Petr Jirsák – KLOG

Zralostní model sektoru (BP/DP)

Digitalizace v určitém sektoru. Práce aplikuje zralostní model ve specifickém sektoru, aby zjistil připravenost sektoru na digitální éru. Srovnání mezi výsledky sektorů ukazují rozdíly mezi nimi. Jaká je možnost spolupráce, aby se jejich připravenost zvýšila?
Felipe Martínez – KM

Zralostní model v procesech (BP/DP)

Aplikace zralostního modelu v procesech. Zvýší digitalizace výkonnost podniku? Je třeba uvést konkrétní případy implementace a následné výkonnosti. Stanovení hlavních částí zralostního modelu a jeho vliv na výkon organizace.
Felipe Martínez – KM