Řešené projekty

V rámci grantových příležitostí jsme získali několik projektů, kterým se v současné době věnujeme. Na jejich řešení se podílí nejen pracovníci centra, ale zapojujeme i studenty Fakulty podnikohospodářské.

icon_projects_TACR

TA ČR – Beta2 – Společnost 4.0

VŠE řešitelem minitendrů v rámci veřejné zakázky od TA ČR.

Centrum digitální transformace uzavřelo rámcovou smlouvu s TA ČR na veřejnou zakázku: Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0). Jedná se o první veřejnou zakázku vyhlášenou v programu BETA2. V průběhu let 2017 a 2018 se odborníci z centra ucházejí a často i realizují dílčí zakázky z různých oblastí, mimo jiné informatiky, energetiky, ochrany životního prostředí, datové bezpečnosti a vzdělávání. 

icon_projects_lean

Lean ČR

Zlepšení výkonnosti podniků pomocí principů lean managementu.

Cílem projektu je identifikovat fundamentální znaky štíhlosti organizací v ČR a na základě zjištěných skutečností stanovit LEAN Index (LI), který pomáhá identifikovat a zároveň umožňuje hodnotit úroveň štíhlosti organizací. Tento index ukazuje prostor pro zlepšení organizace. Tento LEAN index lze považovat za unikátní kvantitativní ukazatel, který může mít vliv na jiné ukazatele organizace nebo může být ovlivněn jinými ukazateli.

icon_projects_IRS

Podpora pedagogického procesu na FPH VŠE prostřednictvím analýzy klíčových kompetencí absolventů

Jak nejlépe připravit absolventy FPH na požadavky trhu práce?

Cílem projektu je zjistit, jaké jsou současné a budoucí požadavky na kompetence / znalosti / dovednosti absolventů ekonomické VŠ od potenciálních nebo obvyklých zaměstnavatelů těchto absolventů, a to s ohledem na nastávající celospolečenské změny (zde vycházíme ze strategických dokumentů Vlády, MŠMT a MPSV).

Procesní excelence a digitalizace

Automatizace a digitalizace podnikových procesů v ČR.

Projekt se zabývá úrovní připravenosti procesů v českých podnicích na implementaci prvků a principů souvisejících s digitální transformací. Vláda ČR klade důraz na transformaci podniků na vyšší úroveň automatizace a digitalizace. Tomu odpovídají i nově schválené aktualizace strategických dokumentů a akčních plánů. Transformace je stěží realizovatelná bez dostatečně zralých podnikových procesů. Proto si tento projekt klade za cíl identifikovat základní charakteristiky ve firemních procesech, nezbytné k usnadnění digitální transformace firem.

Transformace českých podniků na Průmysl 4.0

Jaké změny musí podnik realizovat pro transformaci na Průmysl 4.0?

Přínos tohoto výzkumného projektu tkví v definování transformačních kroků v klíčových podnikových oblastech, které je nutné uskutečnit k identifikaci, zavedení a vytěžení příležitostí nabízející Průmysl 4.0. To na základě identifikace nejlepších dosavadních praktik v této oblasti, a také skrz definování role Průmyslu 4.0 z pohledu politické ekonomie. Projekt je zaměřen na podniky v ČR, kde dosud nebyl podobný výzkum realizován. Výsledky výzkumu budou sloužit pro podnikovou sféru jako doporučení, jaké změny musí podnik realizovat k identifikaci potřeby změny a k realizaci transformace do stavu označovaném jako Průmysl 4.0. Uskutečněné studie se zaměřují především na oblast automobilového průmyslu, logistických poskytovatelů a HR.