Časopis Family Business Review publikoval studii A. Kubíčka a O. Machka

Studie Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research měla za cíl vyhodnotit současný stav poznání v oblasti rodinných konfliktů v rodinných firmách, systematizovat výsledky a představit směry budoucího výzkumu. Na základě analýzy 88 vědeckých článků autoři představují input-process-output (IPO) framework, pomocí kterého systematizují vstupní, procesní, výstupní a kontextuální proměnné a identifikují mezery v současném poznání. Rešerše propojuje literaturu zaměřenou na rodinné podnikání a literaturu zaměřenou na konflikty a na základě tří úrovní analýzy (individuální, rodinnou a firemní) a IPO frameworku představuje 21 výzkumných otázek pro navazující výzkum.

Časopis Family Business Review (impakt faktor 6,188) je předním světovým časopisem zaměřeným na otázky rodinného podnikání. Zároveň se jedná se o 13. nejvýznamnější časopis na světě v oboru Business.

Odkaz na článek: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894486519899573