Impaktovaný časopis Review of Managerial Science publikoval článek A. Kubíčka a O. Machka zaměřený na problematiku genderu v procesu nástupnictví

Nástupnictví je široce diskutovaným tématem v oblasti rodinného podnikání. Navzdory měnícím se profesním i rodinným rolím žen a růstu podílu žen v top managementu firem po celém světě se však literatura příliš nezabývá rolí genderu v procesu nástupnictví. Tento článek podává systematický přehled literatury se zaměřením na faktory, které ovlivňují nástupnictví z pohledu genderové problematiky a kategorizuje tyto faktory do tří oblastí: prostředí a kontext, lidé a procesy. Protože dosavadní výzkum je fragmentovaný a chybí mu obecný směr, článek navrhuje mnoho směrů pro budoucí výzkum.

Odkaz na článek: https://link.springer.com/article/10.1007/s11846-018-0278-z