Přednosti centra

Nedostatky profesionálů dnes

Mnoho konzultantů v oblasti managementu klade příliš velký důraz na povědomí o kultuře, neboť jim chybí hlubší porozumění nutné k navržení, rozvoji a implementaci programů s významnými dopady. Někteří trenéři v oblasti diverzity se zaměřují na vytváření hodnoty, která zdůrazňuje pochopení způsobů, jak kulturní rozdíly vytvářejí organizační hodnotu. Tento přístup sice zvyšuje povědomí, ale chybí mu dopad nutný k vytvoření znalostí a dovedností.

Konzultace i tréninky se snaží pochopitelně zaměřit na znalostní složku. Pokud jsou studentům nabídnuta akademická nahlédnutí do témat diverzity a inkluze, může to vynést na povrch jejich osobní hodnoty a přesvědčení. Konzultant pokryje složky povědomí a postoje tak, že nabídne cvičení, která vynucují slíbené výsledky učení. Problém je, že v tomto scénáři až příliš často chybí dovednosti nutné k vypořádání se s odlišnostmi. Dokonce i v dobrých kurzech interkulturní komunikace může být přednášeno až příliš teorie, která se žádným praktickým způsobem nepřenese na pracoviště účastníků.

Primární zaměření na dovednosti je nedostatečné. Nedostatečné povědomí o osobních předsudcích a jen malé porozumění osobnímu přesvědčení a hodnotám souvisejícím s diverzitou ztěžují chytré využívání dovedností. Výsledkem je to, že naše snahy o propojení s lidmi jiných kultur nejsou vnímány jako věrohodné.

Model našeho Centra

Náš model se zaměřuje na kulturní způsobilost, schopnost úspěšně se vypořádat s interkulturními rozdíly za účelem dosažení praktických cílů. Zahrnuje čtyři složky: povědomí, postoj, znalosti a dovednosti.

Povědomí: Je důležité prozkoumat hodnoty a přesvědčení vztahující se k diverzitě, aby bylo možno odhalit všechny hluboce zakořeněné předsudky a stereotypy, které jsou překážkami učení a osobního rozvoje.

Postoj: Hodnoty a přesvědčení mají vliv na interkulturní efektivitu, neboť představují míru, s níž reagujeme na různé pohledy a názory. Čím silněji jsme spjati s našimi přesvědčeními a hodnotami, tím emocionálněji reagujeme, když se setkáme s kulturními rozdíly.

Znalosti: Čím více znalostí máme o různých kulturách, tím spíš dokážeme předcházet rozpakům a úzkostem. Znalost toho, jak kultura ovlivňuje řešení problémů a řízení lidských zdrojů, zlepšuje interkulturní interakce.

Dovednosti: Člověk může mít správný postoj, značné sebeuvědomění a nesčetné znalosti o kulturních rozdílech, a přesto mu může chybět schopnost efektivně tyto rozdíly řídit. Pokud nezískáme dovednosti nebo máme jen málo příležitostí k jejich procvičení, naše znalosti a povědomí nebudou dostačovat k tomu, abychom se vyhnuli interkulturním situacím a řídili je.

Náš model se zaměřuje na kulturní způsobilost. Zvyšuje povědomí stran toho, proč je to, když se naučíme řídit rozdíly, výhodné pro všechny, ale rovněž přesouvá hlavní důraz mimo sociální inženýrství a zaměřuje se na to, aby byli účastníci ve svých interkulturních interakcích způsobilejší. V rámci organizace se to projevuje v podobě nalezení a identifikace mezer ve způsobilosti a jejich řešení, díky čemuž spolu budou moci členové korporátu produktivněji pracovat.

Naše odlišnost spočívá v tom, že v rámci Procesu VŠE kombinujeme akademiky se zkušenými manažery.

Proces našeho Centra

Centrum zavádí velice proaktivní proces partnerství. Během úvodního setkání využívá náš konzultant pohovory nebo testy standardů v daném oboru k lepší diagnostice a posouzení toho, jaké kulturní podnikatelské výzvy je třeba zvládnout. Jakmile jsou tyto výzvy identifikovány, je třeba posoudit potřeby, což Centru pomůže pochopit vaše požadavky, motivaci a chování. Konečně jsou potřeby převedeny do hmatatelných řešení.

 

Časový rámec tohoto cvičení může být jeden až pět pracovních dnů a záleží na významu této výzvy a souvisejících okolnostech. V průběhu celého procesu zůstává náš konzultant s organizací v kontaktu a nabízí postupná doporučení, scénáře a věrohodná doporučení. V okamžiku vydání naší závěrečné zprávy už je s ní klient detailně seznámen prostřednictvím četných společných pracovních setkání.


Závazek Centra 
pokračuje i po tomto procesu prostřednictvím pravidelně plánovaných dosledovacích kontaktů a setkání, aby bylo zajištěno, že výhody řešení nadále budou splňovat zákazníkovy potřeby znalostí v oblasti řešení podnikatelských výzev.