Vzdělávání a odborné kurzy

Vzdělávací balíčky a kurzy jsou přizpůsobeny na míru krátkodobým a dlouhodobým cílům příslušné instituce. Kromě toho je navržen interkulturní program pro jednotlivce a skupiny mající zájem o certifikaci.

Následující přehled obsahuje naši současnou standardní nabídku, kterou lze přizpůsobit na základě naší úvodní obchodní analýzy a vámi stanovených cílů.

Pro účely certifikace je nezbytné ve stanoveném čase úspěšně absolvovat nejméně tři kurzy.

 

Tréninkové balíčky Centra

Kromě vlastních podnikatelských a manažerských konzultací tvoří nedílnou součástí pověření a nabídky našeho centra také tréninky. Podobně jako u našich ostatních služeb nabídne obsah kurtů našim klientům povědomí, postoj, znalosti a dovednosti, ale na úrovni, která bude přizpůsobená vašim interním potřebám a okolnostem.

POVĚDOMÍ O KULTUŘE: mít „povědomí“ znamená povrchní znalosti a soubor dovedností vztahující se k odlišné kultuře. Slouží jako základ k předcházení kulturním faux pas a byla by vhodná pro zaměstnance, kteří se zřídka setkávají s osobami mimo svou vlastní kulturu.

POCHOPENÍ KULTURY: je to mezistupeň mezi povědomím a způsobilostí. Osoba má odpovídající kulturní znalosti pro krátkodobé schůzky a komunikaci v rámci interkulturní skupiny. S touto úrovní znalostí může mít osoba dobrý pocit, že neurazí externí kulturu nebo se jí nedotkne a bude současně respektovat přijaté normy a chování.

KULTURNÍ ZPŮSOBILOST: úroveň znalostí je jako u příslušníka dané kultury nebo velice blízká. Toto je typ zaměstnanců, kteří by měli být vysíláni k plnění dlouhodobých zahraničních úkolů. Znalost kultury je hluboká. Osoba přepíná mezi svou vlastní a druhou kulturou, aniž by na to vědomě musela myslet.

Trénink je nabízen pro jednotlivce i skupiny, v areálu nebo mimo něj, ve všední den nebo o víkendu. Rozvrhy a harmonogramy jsou navrženy tak, aby splňovaly zákazníkovy parametry zajišťování zdrojů a odpovídaly naléhavosti. Po úspěšném absolvování dostanou účastníci certifikát.

 

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACE

Určeno pro: Osoby, které jsou nuceny pravidelně komunikovat (ústně a písemně) prostřednictvím různých médií s osobami mimo vlastní kulturu.

Úroveň: Pochopení kultury a kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici úvodní kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře.

Obsah: Poslech, komunikační techniky, používání médií, psaní dopisu (e-mailu), příprava ústního projevu a umění vytvořit prezentaci v PowerPointu připravenou na míru vysokokontextovým a nízkokontextovým kulturám.

Výsledky učení: Jak přepínat a používat efektivní a účinné komunikační dovednosti.

 

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

Určeno pro: Osoby, které musejí jednat s kulturami mimo svou vlastní.

Úroveň: Pochopení kultury a kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici úvodní kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře.

Obsah: Příprava programu, kulturní přizpůsobení, individualismus versus kolektivismus v procesu vyjednávání, úlohy a odpovědnosti, řeč těla.

Výsledky učení: Jak si vytvořit lepší kulturní strategie před procesem vyjednávání, během něj a po něm.

 

ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ

Určeno pro: Osoby, které musejí řídit projekty nebo jsou zaměstnané jako členové projektového týmu s interkulturními/mezinárodními složkami.

Úroveň: Kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici zkrácený kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře a pochopení kultury.

Obsah: Oblasti znalostí řízení projektu (čas, riziko, náklady atd.) a kultura, přicházení do styku a práce s virtuálními cíli, zásobování (offshoring, nearshoring)

Výsledky učení: Jak plánovat a realizovat projekty v interkulturním prostředí a současně respektovat omezení v oblasti nákladů, rozsahu a harmonogramu.

 

VÝZNAM KULTURY PŘI ROZHODOVÁNÍ

Určeno pro: Osoby, které úzce spolupracují s kolegy z jiných kultur, často na denní bázi – osoby s konečnou rozhodovací pravomocí, vedoucí týmů, organizátory, manažery lidských zdrojů, plánovače.

Úroveň: Kulturní způsobilost.

Obsah: Identifikace a interpretace hodnot, očekáván, postojů a přesvědčení; dopady interakce interní kultury organizace s externími kulturami; identifikace a vliv zainteresovaných subjektů; vysokokontextové a nízkokontextové kultury, individualistické versus kolektivistické způsoby uvažování.

Výsledky učení: Jak zvládat kulturně odlišné způsoby přijímání konečného rozhodnutí a současně zmírnit možné negativní dopady.

 

KONFLIKT A KULTURA

Určeno pro: Osoby, které úzce spolupracují s kolegy z jiných kultur, často na denní bázi – osoby s konečnou rozhodovací pravomocí, vedoucí týmů, organizátory a plánovače.

Úroveň: Kulturní způsobilost.

Obsah: Kulturní pohledy na konflikt a předcházení konfliktům, prvky tváře, kulturní korelace jako určující faktory konfliktu a diverzita.

Výsledky učení: Jak identifikovat a napravit potenciální konfliktní situace ještě předtím, než vzniknou, nebo řešit ty, které se již rozvinuly.

 

KULTURNÍ ROZMĚR GLOBÁLNÍHO OBSAZOVÁNÍ POZIC

Určeno pro: Manažery lidských zdrojů a generální manažery.

Úroveň: Pochopení kultury a kulturní způsobilost.

Obsah: Obsazování pozic nebo řízení pro kontrolu, možnosti globálního obsazování pozic: zahraniční pracovníci nebo místní manažeři, vyvážení důvěry a kontroly, udržení loajality místního vedení, důsledky obsazování pozic místními.

Výsledky učení: Jak vytvořit a implementovat efektivní program řízení lidských zdrojů a talentů, který bude zohledňovat kulturu.

 

KULTURNÍ ŠOK A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI

Určeno pro: Manažery lidských zdrojů, generální manažery, manažery, u nichž je plánováno mezinárodní přidělení.

Úroveň: Kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici zkrácený kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře a pochopení kultury.

Obsah: Fáze kulturního šoku, příprava před přidělením, aklimatizace, techniky přepínání do kódu hostitelské země a budování způsobilosti.

Výsledky učení: Jak rozpoznat rané příznaky kulturního šoku, zvládnout ho a vyvinout si osobní strategie boje proti jeho dopadům na pracovní, společenský a rodinný život.

 

KULTURNÍ VZDÁLENOST A PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

Určeno pro: Stratégy, plánovače, výkonné manažery.

Úroveň: Kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici zkrácený kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře a pochopení kultury.

Obsah: definice kulturní vzdálenosti, kultury a přímých zahraničních investic, zahraniční intervence a jejich dopad na hostitelskou kulturu, matematické vzorce použité jako určující faktory, omyly v oblasti kultury a přímých zahraničních investic, zastánci kritického myšlení.

Výsledky učení: Jak stanovit kulturní vzdálenost a rozpoznat výhody a nevýhody při aplikaci strategií přímých zahraničních investic.

 

MANAGEMENT, VEDENÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Určeno pro: Generální manažery, manažery lidských zdrojů.

Úroveň: Kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici zkrácený kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře a pochopení kultury.

Obsah: Kulturně podložené definice a úhly pohledu na roli vedoucího, managementu a jejich související role a odpovědnosti, srovnání postojů vůči manažerům a vedoucím.

Výsledky učení: Jak kompetentně jednat s manažery a vedoucími z různých kultur.

 

POTŘEBY A MOTIVACE: INTERKULTURNÍ PERSPEKTIVY

Určeno pro: Generální manažery, projektové manažery, manažery lidských zdrojů.

Úroveň: Kulturní způsobilost. Rovněž je k dispozici zkrácený kurz ke zvládnutí povědomí o kultuře a pochopení kultury.

Obsah: Srovnání vnímání hodnoty práce, motivace k práci, měnících se hodnot, potřeb a požadavků členů a návrh a řízení motivačních systémů.

Výsledky učení: Jak motivovat zaměstnance, profesionály a manažery různých kultur.

 

POCHOPENÍ XENOFOBIE

Cílová skupina posluchačů: jednotlivci, kteří mají pracovat nebo studovat v regionech, jež se tradičně nacházejí mimo jejich předpokládanou komfortní zónu.

Úroveň:  Kulturní povědomí

Obsah: Pochopení stereotypů a jejich původu.

Cíl:  Kulturní pochopení a pozitivní upevnění – hledat spíše podobnosti než rozdíly.

 

DEFINICE KULTURNÍ IDENTITY

Cílová skupina posluchačů: jednotlivci, kteří mají zájem zvýšit a obohatit své znalosti a studia významu a smyslu kultury v globalizovaném prostředí.

Úroveň: Kulturní způsobilost

Obsah: Analýzy ekologické falešné představy o národní kultuře. Definování zastánců kultury.

Cíl:  Uznání rozmanitosti kultur usídlených v jedné politické entitě.

 

KULTURNÍ PŘIZPŮSOBIVOST

Cílová skupina posluchačů: Jednotlivci, kteří prožívají první setkání s migranty nebo uprchlíky.

Úroveň: Kulturní pochopení

Obsah: Metody, filozofie a testované standardy relevantní pro koexistenci v rámci přijaté kultury. Uznání socioekonomických přínosů přisuzovaných kulturní diverzitě.  Mentalita „MY“ versus „ONI“.

Cíl:  Naučit se žít pozitivně s rozdíly.

 

NÁBOŽENSKÝ RADIKALISMUS

Cílová skupina posluchačů: Jednotlivci se zájmem o kořeny radikalismu v současném světě

Úroveň: Vše

Obsah: Kulty a extremismus. Kořeny radikalismu a absence kritického myšlení.

Cíl:  Pochopení podmínek souvisejících s radikalismem a poznání, že extremismus není omezen na jedinou náboženskou filozofii.