Kapitola o filozofii podnikatelské etiky

KUČERA, D.: Philosophical Challenges in Development of Ethical Perspective in Business.

Book chapter in:  G. Faldetta and M. Pellegrini: Philosophy of Business Ethics. Palgrave Macmillan, UK. 2022

https://doi.org/10.1007/978-3-030-97106-9

Abstrakt:
Kapitola popisuje základní filozofické výzvy pro aplikaci etiky podnikání v současném managementu. V posledních letech zaznamenáváme 
v podnikatelském prostředí několik významných pojmů, jako je Společenská odpovědnost firem, Principy vzdělávání odpovědného managementu, 
Cíle udržitelného rozvoje nebo poslední ucelený dokument: „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development“ . 
O cílech filozofického pozadí etického myšlení v podnikatelském prostředí píše několik odborných studií. Většina z nich souhlasí s tím, 
že je potřeba změnit západní intelektuální paradigma kapitalismu. Filozofie má pomoci.

Filosofická analýza ukazuje, že neoliberální filozofie ekonomického myšlení a koncept utilitarismu ukázaly své meze. 
Kapitola hledá klíčové faktory současné krize manažerského myšlení a nabízí některá filozofická řešení. 
Autor otevírá hranice racionalismu (důsledky francouzského osvícenství), moderního pozitivismu a víry v technologický pokrok. 
Další hranice dokumentuje spekulativní myšlení, limity lidské zkušenosti (empirismus), romantické city a nebezpečí nekontrolovaných emocí 
(např. v marketingu a prodeji).
Manažerští guruové se snaží zlepšit manažerské teorie, strategie a každodenní praxi. Máme-li však nabízet aktuální odpovědi na aktuální výzvy, 
musíme hledat hodnoty a filozofické principy, které nejsou podmíněné a relativní. Kapitola vrcholí menu manažerského transcendence,
hodnotového ukotvení v komplexní filozofické orientaci pro budoucí obchodní výzvy a etická dilemata. Změny nejsou rozpoznatelné bez spolehlivého 
filozofického základu a hodnotového konceptu. Autor se tímto způsobem snaží vybudovat zásadní a ztracený most mezi obchodní praxí a filozofickým 
myšlením se třemi vztahy: etika a podnikání, filozofie a podnikání a konečně filozofické výzvy podnikatelské etiky.