Michal Kuděj o prozatimním dopadu pandemie COVID-19 na české podniky

Jak se české podniky, které neměly ve své historii žádnou negativní událost prozatím vypořádaly s dopadem pandemie koronaviru, resp. opatřeními k zamezení jejímu šíření, která ovlivnila celou ekonomiku? Provedli jsme v Centru zajímavou analýzu na vzorku 869 takových podniků, u kterých byly veřejně dostupné jejich finanční výkazy za roky 2019 a 2020.

Z této analýzy vyplývá, že podniky zařazené ve vzorku překonaly (prozatím) pandemii Covid-19 bez závažnějších problémů. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o podniky, které nevykazovaly žádné negativní události a u kterých byly jak ke konci roku 2019, tak ke konci roku 2020 dostupné jejich finanční výkazy. To ostatně odpovídá i závěrům studie Michala Kuděje a kol. „Evaluation of the selected economic parameters of Czech companies and their potential for overcoming global crises during the Covid-19 pandemic“, uveřejněné v Journal of International Studies, kde bylo analyzováno, jak se české podniky vypořádaly s finanční krizí započatou na podzim roku 2008 a z jejíchž výsledků vyplývá, že české podniky, v jejichž historii se nenacházely žádné negativní události, se s finanční krizí z roku 2008 vypořádaly relativně dobře bez existenčních problémů. Nabízející se hypotéza o významném okamžitém negativním vlivu pandemie se u podniků ve vzorku nepotvrdila. Je tedy pravděpodobné, že ani v insolvenční oblasti by se neměla projevit masívními úpadky podniků, resp. být primární příčinou významného nárůstu úpadků. Co však pandemie způsobit mohla je to, že u řady podniků, které se již delší dobu nacházely ve finančních potížích jejich úpadek mohla urychlit. Jak plyne například z analýzy finančního stavu podniků před vyhlášením moratoria, tak podniky, u kterých bylo moratorium vyhlášeno již tři roky před jeho vyhlášením vykazovaly finanční stav, který jen stěží mohl dávat naději na odvrácení úpadku (Schönfeld et al., 2019).

Je však otázkou, do jaké míry se na takovém výsledku podílela dobrá finanční kondice těchto podniků ke konci roku 2019 a do jaké míry měla na jejich schopnost překonat toto složité období vliv přijatá vládní opatření ke zmírněné dopadů pandemie, resp. opatření k zamezení jejímu šíření. Rovněž je zde významná otázka, jak se podniky vypořádají s ukončením vládních kompenzačních programů. To však není předmětem této analýzy.

Situace po vypuknutí pandemie však přinesla zásadní rozdíly v dopadu na jednotlivé segmenty ekonomiky a je jasné, že dopad na některé z těchto segmentů je drtivý. Nicméně (jak již bylo uvedeno) prezentovaná analýza dává naději na překonání ekonomické situace způsobené přímo samotnou pandemií (resp. opatřeními proti jejímu šíření, tedy lockdownu) u těch podniků, které před jejím vypuknutím byly finančně stabilní (nebyly součástí těch nejpostiženějších sektorů). Je však otázkou, jaký dopad na podniky budou mít další vlivy, jako je nedostupnost některých zásadních vstupů, zvyšování cen energií a ostatních komodit apod.

Celý text si prosím stáhněte v odkazu níže.