CRI v médiích

MONITORING MÉDIÍ V ROCE 2023:

HRnews.cz/Vojtěch Opleštil (13. 6. 2023): Naše odpovědnost nekončí u studentů, ale cítíme ji i vůči firmám, jejich zaměstnancům, vedení a majitelům. Článek zmiňující aktivity Centra na poli exekutivního vzdělávání FPH.

HlídacíPes.org/Robert Břešťan (12. 6. 2023): Příběh Sberbank v Česku ještě nekončí. Pohled za kulisy padlé ruské banky. Článek, který vznikl na základě informací, které byly prezentovány na Konferenci Insolvence 202š – Insolvence v případových studiích.

———————————————————————————————————————

Ekonom (21. 7. 2022): České aerolinie jsou venku z insolvence. Prošly unikátní reorganizací. Rozhovor s Martinem Froňkem na téma reorganizace Českých aerolinií.

 

Hospodářské noviny (23. 10. 2020): Lex covid může poškodit věřitele upadajících podniků a udržovat při životě „zombie“ firmy. Článek na téma nové úpravy schvalování moratoria v rámci materiálu „lex covid justice 2“.

Hospodářské noviny (23. 10. 2020): Lex covid může poškodit věřitele upadajících podniků a udržovat při životě „zombie“ firmy. Článek na téma nové úpravy schvalování moratoria v rámci materiálu „lex covid justice 2“.

Hospodářské noviny (27. 5. 2020): Máme před sebou dlouhé období nárůstu nesplácených úvěrů, říká Jaroslav Schönfeld z České spořitelny. Článek o dopadech koronavirové krize na firmy.

Česká justice (16. 5. 2020): Insolvenční správce Louda: Preventivních restrukturalizací bude ve světle koronavirové krize třeba. Rozhovor s Leem Loudou o detailech preventivních restrukturalizací (jakožto novém nástroji, kterého bude třeba v souvislosti s následky krize), rolích a funkcích restrukturalizačních poradců a správců, informací o nástrojích včasného varování a dalších zajímavých faktech.

—————————————————————————————————————————————————————–

Konkurzní noviny (19. 7. 2019): Úlohou ekonomů je dát co nejlepší a co nejvíce fundované podklady pro rozhodovací procesy.Směrnice o preventivní restrukturalizaci si nelze představit jako konkrétní text s řešením té které situace. dává pouze určité obecné mantinely či rámec (v tomto případě daleko obecnější než je zvykem). Stanovuje určité cíle, které mají národní legislativy splňovat, ale mechanismy, jak toho dosáhnout jsou popsány velmi vágně,“ říká v rozhovoru pro aktuální číslo Konkursních novin Jaroslav Schönfeld.

Konkurzní noviny (19. 6. 2019): Morální hazard dlužníků může být jen takový, jaký jim umožňují věřitelé. „Před deseti lety bylo celé řešení úpadku (formální i neformální) považováno většinou lidí účastnících se rozhodovacích procesů především za právní problém. Dnes převládá spíše ekonomický pohled na celou problematiku,“ říká v rozhovoru pro Konkursní noviny Luboš Smrčka.

Blog ČS, a.s.: Proč bankéři skákají padákem. Rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem, v němž zmiňuje také aktivity Centra, když říká, že za nejpodstatnější považuje, že se mu s kolegy ze školy a z CRI podařilo ovlivnit legislativu a přispět k tomu, že insolvenční zákon a další předpisy jsou lepší, více slouží praxi, jsou efektivnější.

Starší články

srpen 2017 – Bulletin advokacie zveřejnil na svých stránkách článek Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. s názvem Ekonomický pohled na definici úpadku korporace. Příspěvek se zabývá právně-společenskými konsekvencemi úpadku, na který je primárně nahlíženo jakožto na pojem ekonomický. Článek naleznete ZDE.

září 2017 – Vedoucí CRI Harryho Pollaka Ing. Lee Louda poskytl Konkurzním novinám obsáhlý rozhovor, v němž především reflektoval problematiku plánované reorganizace společnosti OKD a ve kterém také zmínil působení CRI Harryho Pollaka v rámci cyklu přednášek na akademické půdě VŠE. Plné znění článku s názvem Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, dobrý předpoklad pro reorganizaci je dostupné ZDE.

červen 2017 – Červnové vydání Konkursních novin obsahuje dva příspěvky referující o aktivitách CRI Harryho Pollaka. Titulní strana čísla obsahuje upoutávku na zajímavý rozhovor s doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc., který pojednává o činnosti a aktivitách Centra a novele insolvenčního zákona.  Příspěvek se nazývá Šlo o to zjistit, nakolik  nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání pohledávek (část 1, část 2). V návaznosti na proběhlou květnovou mezinárodní konferenci na půdě VŠE vyšel také článek pod názvem Konference Insolvence 2017, zaměřená na insolvenční právo, se i letos vydařila.

červenec 2017Hospodářské noviny otiskly článek, který referuje o dopadu novely insolvenčního zákona, která má mimo jiné prostřednictvím tzv. mezery krytí omezit šikanózní insolvenční návrhy. V příspěvku pod názvem Šikanování firem se má omezit se ke zmíněné problematice vyjádřili představitelé CRI Harryho Pollaka Ing. Lee Louda a Ing. Michal Kuděj.

červen 2017 – Článek s názvem Nulové oddlužení by projít nemělo, shodli se experti referuje o debatě, kterou uspořádaly Hospodářské noviny a které se zúčastnil také představitel CRI Harryho Pollaka doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Diskuse se zabývala tématy souvisejícími se změnami v oblasti insolvencí, které připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

duben 2017 – Newsletter Insolvenční zóna uveřejnil dva články představitelů CRI. V dubnovém vydání vyšel rozhovor s doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc. s titulkem Vědecká konference Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata. Pan docent v něm pohovořil mimo jiné na téma pořádání vědeckých konferencí v oblasti insolvencí a spravedlnosti v insolvenčních řízeních. Plné znění článku je dostupné ZDE.

duben 2017 – Ing. Lee Louda poskytl v dalším článku pod názvem Ing. Lee Louda: MOTORPAL – úspěšně završená reorganizace do roka a do dne přehledné shrnutí ohledně proběhlé reorganizace společnosti Motorpal. Plné znění článku je dostupné ZDE.

duben 2017 – Ing. Michal Kuděj poskytl Konkursním novinám rozhovor uveřejněný pod názvem Mezera krytí – nové ekonomické kritérium pro posuzování úpadku, v němž informoval o novém ekonomickém konceptu, který byl implementován do aktuální novely insolvenčního zákona. Myšlenka tzv. mezery krytí vznikla na půdě CRI Harryho Pollaka. Plné znění článku je dostupné ZDE.

březen – 2017 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. v článku uveřejněném v Konkursních novinách pod názvem Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám pohovořil o plánovaných změnách v insolvenčním řízení a současně zmínil detaily rozsáhlého výzkumu dokončených insolvenčních řízení, jehož výsledky byly shrnuty v publikaci Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Plné znění článku je dostupné ZDE.

únor 2017 – V článku s názvem Těžší zkoušky na insolvenční správce. Chceme tam mít elitu a pročistit je, zní z ministerstva uveřejněném v Hospodářských novinách se vyjádřil vedoucí CRI Ing. Lee Louda k připravované vyhlášce Ministerstva spravedlnosti upravující zkoušky insolvenčních správců. Plné znění článku je dostupné ZDE.

listopad 2016 – Hospodářské noviny uveřejnily dne 22. 11. 2016 článek s názvem: Zadlužení podnikatelé si podle Bruselu zaslouží druhou šanci. Jako v USA. Představitel CRI Harryho Pollaka Ing. Michal Kuděj se v obsahu textu vyjádřil k záměru Evropské komise ohledně insolvenčního řízení. Plná verze článku je dostupná ZDE.