Luboš Smrčka o valorizaci mechanismu odměňování ins. správců

V rámci celkové diskuse o vývoji insolvenčního prostředí existuje zájem také o téma, zda by nebylo možné zavést určité valorizační mechanismy odměňování insolvenčních správců a paušálů určených pro hrazení jejich nákladů.

Jde o požadavek logický. Jedním z důvodů je, že v některých oblastech jsou valorizační mechanismy zavedeny nebo se o nich velmi reálně diskutuje. Do první skupiny patří mimo jiné důchody, některé sociální dávky nebo platy ústavních činitelů (přesněji představitelů státní moci) či v komerční oblasti většina pojistného, do druhé pak mimo jiné výživné a minimální mzda.

V obecné rovině lze říct, že větší využívání automatických valorizací je jeden ze silných myšlenkových trendů. Cílem je snížit počet politických rozhodovacích procesů. Jinými slovy „odpolitizování“ daných oblastí.

S tím souvisí druhý důvod, proč sílí debata o automatické valorizaci odměn a náhrad insolvenčních správců. Zkušenosti z let 2008 až 2021 ukazují, že politická vůle k valorizaci příslušných částek je velmi malá a každopádně nedostatečná k tomu, aby k reálným valorizačním krokům docházelo. Návrhy na zvýšení plateb dlužníků, kterými jsou hrazeny náklady exekuce a zvláště pak odměny správců, jsou považovány za rizikové politické téma. Veřejná diskuse, která by na toto téma v souvislosti s úmyslem zvýšení plateb nutně vznikla, nemůže pro podporovatele návrhu přinést žádné politické a společenské benefity. Naopak hrozí značnými politickými náklady. Z tohoto hlediska se pak automatická valorizace podle definovaných pravidel jeví na první pohled jako vhodné řešení.

Avšak v této souvislosti nicméně stojí za podotknutí, že i samotná možnost prosazení valorizačního principu se jeví při vyhodnocení reálného stavu politického rozhodování v České republice jako velmi problematická. V případě i jen pouhého návrhu na zavedení valorizace by muselo být učiněno výrazné politické rozhodnutí, které by nutně bylo provázeno výraznou veřejnou diskusí. V takové souvislosti se může snadno stát, že k jakékoliv reformě bude chybět ochota.

I když tedy platí, že k zavedení automatických valorizací existuje řada velmi dobrých ekonomických a zcela doložitelných důvodů, uskutečnění této myšlenky je nepravděpodobné.

Pokračování příspěvku si, prosím, stáhněte zde.